Pravidla soutěže

Instagramová soutěž o svatební tašku pro sebe a svou kamarádku

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Instagramová soutěž o svatební tašku pro sebe a svou kamarádku." na sociální síti Instagram (dále jen "soutěž"). Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem, pořadatelem i provozovatelem soutěže je:
Lukáš Fiala
IČ: 74088271,
se sídlem Starovice 129, Hustopeče, PSČ 693 01 

(dále jen "pořadatel" či "pořadatel soutěže")

I. Termín a místo konání soutěže:
1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 5. 2018 16:00:00 hod do 14. 5. 2018 23:59:59 hod včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže"), výhradně prostřednictvím oficiálního instagramového profilu https://www.instagram.com/svatebnigrafika/ (dále jen "soutěžní profil").

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící"), která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Instagram (dále jen jako "instagram").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli soutěže, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhra v soutěži a jejich předání:

1. V soutěži se hraje o následující výherní balíček obsahující:

  • 1x Svatební taška - Svědkyně na jeden den...
  • 1x Svatební taška - Něco modrého...

(dále jen "výhra")

Do soutěže je vložen celkem 1 výherní balíček.2. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s. p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvede jako odpověď na informační zprávu o výhře.

3. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 3 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé instagramové zprávy na daný osobní profil, s nímž se účastník do soutěže zapojil. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailovou adresu. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící pořadateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na instagramovou zprávu nedoručí pořadateli do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy pořadatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu, kterou výherce pořadateli sdělil. Součástí informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

4. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se výhru nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.

6. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním autentickým instagramovým profilem. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

IV. Mechanika soutěže a určení výherce:

1. Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže:

a. Přihlásí se do svého instagramového profilu a jeho prostřednictvím se stane sledujícím firemního instagramového profilu https://www.instagram.com/svatebnigrafika/,
b. Prostřednictvím svého instagramového profilu označí v soutěžním příspěvku formou komentáře na něj kamarádku, se kterou bude chtít soutěžící sdílet výhru.
c. Prostřednictvím svého instagramového profilu dá like soutěžnímu příspěvku.
d. Soutěžící je zařazen do soutěže splněním všech tří kroků (a, b, c).

Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří se zapojí do soutěže mimo dobu konání soutěže, nebo soutěžící jednající proti pravidlům soutěže, a ani soutěžící, kteří budou svým komentářem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Tito soutěžící budou vyřazeni bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

2. Určení výherce:

a. V soutěži se uděluje celkem 1 výhra (viz čl. III. bod. 1 těchto pravidel).
b. Výherce v soutěži bude určen následujícím způsobem:

Nejpozději do 3 dnů do skončení soutěže bude výherce pořadatelem vylosován z komentářů zveřejněných pod soutěžním příspěvkem za doprovodu živého vysílání na firemní stránce https://www.instagram.com/svatebnigrafika/ v Instastories.

Výherce v soutěži se tak stane 1 soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a bude vylosován jeho komentář s označením kamarádky pod soutěžním příspěvkem, který byl do soutěže zařazen (dále jen "výherce").

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen "údaje") společností Lukáš Fiala, se sídlem Starovice 129, PSČ 693 01, Hustopeče, IČ 74088271 jakožto správce (dále jen jako "Společnost"), pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výhry. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností se může obrátit na Společnost formou e-mailu info@fiala-design.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.svatebni-grafika.cz/instagramova-soutez-jaro-2018.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

8. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. že společnost Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.svatebni-grafika.cz/instagramova-soutez-jaro-2018.

Vytvořeno s láskou © 2022 FIALA design - Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!